LOTERIA WIZOWA DO USA - SZYBKIE, TANIE I PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE APLIKACJI - (085) 716 33 33, 0 507 352 267

Od 1 sierpnia 2003 (poza bardzo nielicznymi wyjątkami) każdy, kto ubiega się o jakąkolwiek inną wizę nieimigracyjną będzie musiał umówić się i przyjść na spotkanie z konsulem. Osoby, które poprzednio kwalifikowały się do złożenia wniosku w Okienku Służbowym bez konieczności wcześniejszego umawiania się, muszą teraz ustalić termin swojego spotkania z konsulem, chyba że posiadały już wizę tego samego typu i straciła ona ważność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie zastrzegają sobie prawo wezwania każdej osoby ubiegającej się o wizę na indywidualną rozmowę z konsulem. Od 1 sierpnia 2003 r. pięcioosobowe i większe grupy nie spokrewnionych ze sobą osób podróżujących razem do Stanów Zjednoczonych muszą się umówić i wspólnie stawić na spotkanie z konsulem w sprawie swoich wiz.

UBIEGANIE SIĘ O WIZĘ.

 • Sekcja Wiz Nieimigracyjnych Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie jest czynna w godzinach 8:30 - 12:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.
 • Dział Wiz Nieimigracyjnych w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie jest czynny w godzinach 8:30 - 11:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz drugiego i ostatniego piątku każdego miesiąca.

  Gdzie należy ubiegać się o wizę nieimigracyjną.
  O wizę w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie mogą ubiegać się osoby na stałe zameldowane w województwach: Dolnośląskim, Małopolskim, Opolskim, Podkarpackim i Śląskim.
  O wizę w Ambasadzie USA w Warszawie mogą ubiegać się osoby na stałe zameldowane w pozostałych województwach (Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Lubelskim, Lubuskim, Mazowieckim, Podlaskim, Pomorskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Zachodniopomorskim).

  Kontakt.
  Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie nie rozpatruje spraw wizowych przez telefon, ani nie umawia na spotkanie z konsulem.
  Aby zasięgnąć informacji wizowych lub umówić się na spotkanie z konsulem należy zadzwonić pod numer 0 701 77 44 00, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00.
  Koszt jednej minuty rozmowy rozmowy to 4,- PLN + 22% VAT (cena może zostać zmieniona bez uprzedzenia).
  Połączenie z tym numerem możliwe jest tylko z terytorium Polski, ale nie z aparatów na karty telefoniczne.

  JAK UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ TURYSTYCZNĄ?
  Rozmowy z osobami ubiegającymi się o wizy turystyczne prowadzone są tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej ustalonych terminów.
  Aby ubiegać się o wizę turystyczną, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
  1. Ustalenie terminu spotkania z konsulem.
  Aby umówić się na rozmowę z konsulem należy zadzwonić pod numer 0701 77 44 00, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00.
  Koszt jednej minuty połączenia to 4,- PLN + 22% VAT (cena może zostać zmieniona bez uprzedzenia).
  Połączenie z tym numerem możliwe jest tylko z terytorium Polski, ale nie z aparatów na karty telefoniczne.
  Zanim zadzwonisz - przygotuj paszport, papier i przybory do pisania.
  Operatorzy obsługujący ten numer udzielają informacji na temat dostępnych wiz nieimigracyjnych oraz określają jaki rodzaj wizy jest właściwy ze względu na charakter planowanej przez podróży.
  Oprócz tego, ustalają terminy spotkań z konsulem odpowiednio w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie, jak również wyjaśniają jakie dokumenty należy dostarczyć konsulowi i o co może on zapytać.
  Uwaga! Jest to jedyny sposób ustalenia terminu spotkania z konsulem w sprawie wizy.
  Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie nie udzielają informacji przez telefon, ani nie umawiają na spotkanie z konsulem.
  2. Rozmowa z konsulem w sprawie wizy.
  W umówionym dniu należy zgłosić się do właściwej sekcji konsularnej z dokumentami opisanymi w rozdziale "Podstawowe dokumenty i fotografie".
  Przeważnie, już w trakcie rozmowy konsul podejmuje decyzję o tym, czy osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną ma prawo ją otrzymać.
  W nielicznych przypadkach, aby podjąć taką decyzję konsul może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, co nie wymaga ponownego umawiania się przez telefon.
  Osoby, które przyjdą na rozmowę z konsulem do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie spędzą w niej co najmniej kilka godzin.
  Prosi się o nie przynoszenie ze sobą jakichkolwiek niebezpiecznych narzędzi, np. broni, noży, gazu obezwładniającego, itp., jak również żadnego sprzętu elektrotechnicznego takiego jak: telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery video, walkmeny, discmeny, laptopy, palmtopy, notesy elektroniczne i inne tego typu urządzenia.
  3. Wynik rozmowy z konsulem.
  A) Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę kwalifikuje się do jej otrzymania, a jej wniosek został rozpatrzony w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, paszport z wizą będzie można odebrać osobiście tego samego dnia o 16:00 lub za pośrednictwem firmy kurierskiej Servisco pod wskazanym adresem.
  Jeśli wniosek został rozpatrzony w Konsulacie Generalnym w Krakowie, paszport z wizą zostanie odesłany pod adres domowy osoby ubiegającej się o wizę za pośrednictwem firmy Servisco.
  Posiadanie wizy amerykańskiej w paszporcie nie gwarantuje prawa wjazdu na terytorium USA. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje urzędnik imigracyjny.
  W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosić o kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi: Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, tel.: (202) 234-38-00, lub Konsulatami Generalnymi w Nowym Yorku, tel.: (212) 686-15-41, Chicago, tel.: (312) 337-81-66, Los Angeles, tel.: (310) 442-85-00.
  B) Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie kwalifikuje się do jej otrzymania, dostanie pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wydania wizy, a jej paszport zostanie zwrócony na miejscu. Każdy może ponownie ubiegać się o wizę w terminie późniejszym, zgodnie z opisaną tu procedurą. Na ogół jednak zaleca się, aby osoby którym odmówiono wydania wizy odczekały rok zanim złożą nowy wniosek - chyba, że zaszła istotna zmiana w ich sytuacji lub mają inny ważny powód, aby ubiegać się o wizę wcześniej.
  Przed ponownym umówieniem się na rozmowę z konsulem należy wnikliwie rozważyć swoje szanse na otrzymanie wizy, tym bardziej, iż każde staranie się o wizę wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej, która nie zostanie zwrócona w przypadku odmowy wydania wizy.
  Składanie wniosków o wizę dla dzieci.
  Aby ubiegać się o wizę turystyczną dla dziecka jeśli dziecko nie skończyło 16 lat należy ustalić termin spotkania z konsulem tak, jak dla osoby dorosłej.
  Dzieci poniżej 10. roku życia nie muszą przychodzić na to spotkanie. Jednak, na rozmowę z konsulem muszą się stawić oboje jego rodzice i przedstawić swoje dowody osobiste, paszporty oraz odpis zupełny jego aktu urodzenia.
  Jeśli prawa rodzicielskie przysługują tylko jednemu z rodziców lub innym opiekunom, należy przedstawić odpowiednie dokumenty z sądu. Jeśli jedno z rodziców nie żyje, należy przedstawić akt zgonu.

  GRUPOWE SPOTKANIA Z KONSULEM.
  Od 1 sierpnia 2003 r. pięcioosobowe i większe grupy niespokrewnionych ze sobą osób podróżujących razem do Stanów Zjednoczonych muszą się umówić i wspólnie stawić na spotkanie z konsulem w sprawie swoich wiz.
  Aby umówić się na spotkanie grupowe, należy:
  1. Zadzwonić pod numer 0 701 77 44 00 (infolinia).
  2. Uzyskać od operatora numer grupy oraz ustalić dzień i godzinę spotkania z konsulem.
  3. W celu uzyskania dalszych wskazówek odnośnie procedury ubiegania się o wizę, osoby zamieszkałe w Warszawskim Okręgu Konsularnym powinny skontaktować się z Ambasadą w Warszawie pisząc pod adres Groupswrw@state.gov i podać numer swojej grupy oraz adres i telefony do korespondencji.
  Osoby z Krakowskiego Okręgu Konsularnego powinny skontaktować się w tej sprawie z Konsulatem w Krakowie pisząc pod adres Groupskrk@state.gov.
  Wystarczy by w imieniu całej grupy tylko jeden jej członek przesłał do ambasady lub konsulatu e-mail i uzyskał wskazówki co do procedury ubiegania się o wizę.
  Organizator grupy będzie musił dostarczyć do ambasady lub konsulatu wnioski wizowe oraz dane osobowe wszystkich jej członków zanim przyjdą oni na spotkanie z konsulem.

  PODSTAWOWE DOKUMENTY I FOTOGRAFIE.
  Wszyscy, którzy ubiegają się o wizę nieimigracyjną, bez względu na jej rodzaj i niezależnie od celu wizyty w USA, muszą przedstawić następujące dokumenty:
  1. Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA. Uwaga! Według prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy.
  2. Dokładnie wypełniony wniosek wizowy DS-156. Mężczyźni w wieku 16-45 lat wypełniają również formularz DS-157. Osoby ubiegające się o wizę typu F, J lub M, a także wszyscy obcokrajowcy, bez względu na wiek i płeć, wypełniają trzy formularze: DS-156, DS-157 oraz DS-158.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, precyzyjna słowna odpowiedź. Nie należy pozostawiać pustych pól ani stawiać kresek.
  3. Dowód uiszczenia opłaty wizowej w wysokości 390,- złotych (równowartość USD 100,-) z oryginalną pieczątką banku lub poczty.
  Kwotę tę należy wpłacić na rachunek: Ambasada USA, Al. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie SA, numer rachunku: 18200001500350016, tytułem: opłata wizowa.
  Na przekazie bankowym lub pocztowym koniecznie muszą być umieszczone: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę oraz dopisek "opłata wizowa".
  Dowód ten zostaje w ambasadzie. Nie zwraca się go osobie starającej się o wizę. W/w suma nie jest opłatą za wydanie wizy. Wizy dla obywateli polskich są bezpłatne.
  Równowartość 100 USD jest opłatą manipulacyjną, wynikającą z kosztów procedury wizowej, pobieraną od obywateli wszystkich krajów starających się o wizę amerykańską we wszystkich amerykańskich placówkach konsularnych na świecie.
  Jest to opłata bezzwrotna, pobierana każdorazowo przy staraniu się o wizę bez względu na jego wynik.
  4. Zdjęcie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  - zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejonie na wniosku wizowym;
  - wymiary zdjecia - kwadrat o boku 5 cm;
  - fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
  - tło - białe lub inne jasne, jednolite;
  - twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
  - wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
  - oboje uszu powinno być widoczne;
  - nie można fotografować się w ciemnych okularach;
  - nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna.

  Składanie podań wizowych bez ustalenia terminu rozmowy.
  W Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulacie Generalnym w Krakowie działają okienka służbowe, z których mogą korzystać osoby kwalifikujące się do składania wniosków wizowych w trybie uproszczonym.
  Okienko Służbowe w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie jest czynne w godzinach 8:30 - 12:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.
  Okienko Służbowe w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie jest czynne w godzinach 8:30 - 11:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt polskich i amerykańskich oraz drugiego i ostatniego piątku każdego miesiąca.
  Bez uprzedniego ustalania terminu rozmowy z konsulem, w okienkach służbowych swoje wnioski o wizę mogą składać obywatele polscy oraz obcokrajowcy legalnie zamieszkali w Polsce, którzy należą do którejś z niżej wymienionych grup:
  1. Osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymały odmowy wydania wizy.
  2. Osoby ubiegające się o wizy typu:
  A-1 lub A-2 (urzędnicy rządów państw obcych),
  C-2, C-3, G-1, G-2 lub G-3 (osoby podróżujące tranzytem przez Stany Zjednoczone), G-4 (pracownicy organizacji międzynarodowych),
  NATO 1-6 (urzędnicy, przedstawiciele i pracownicy NATO).
  3. Osoby, których wizy niemigracyjne straciły ważność w ciągu ostatnich dwunastu miesiący i które chcą otrzymać wizę tej samej kategorii.
  4. Posiadacze ważnych wiz w nieważnych paszportach, którzy chcieliby mieć nową wizę w swoim nowym paszporcie.
  Oba paszporty muszą być złożone wraz z wnioskiem wizowym. Chociaż większość osób, o których tu mowa, może podróżować do Stanów Zjednoczonych z dwoma paszportami - starym i nowym - posiadaczom nowych paszportów radzimy ubiegać się o nową wizę.
  Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie zastrzegają sobie prawo wezwania każdej osoby ubiegającej się o wizę na indywidualną rozmowę z konsulem.

  Wysyłanie wniosków wizowych pocztą kurierską.
  Każdy, kto spełnia którekolwiek z kryteriów opisanych w rozdziale "Składanie wniosków o wizę bez ustalenia terminu rozmowy" i mieszka w województwach obsługiwanych przez Sekcję Wiz Nieimigracyjnych w Warszawie, może ubiegać się o wizę przesyłając wymagane dokumenty pocztą kurierską Servisco pod adres:

  Ambasada USA
  Sekcja Wiz Nieimigracyjnych
  Al. Ujazdowskie 29/31
  00-540 Warszawa


  Przyjmuje się jedynie przesyłki kurierskie. Nie należy wysyłać żadnych dokumentów pocztą zwykłą, priorytetową, poleconą ani ekspresową.
  Osoby ubiegające się o wizę pocztą kurierską nie mogą odebrać swoich paszportów osobiście.
  Paszporty z wizami odsyłane są również za pośrednictwem firmy kurierskiej Servisco na koszt odbiorcy.
  Należy czytelnie napisać swój cały adres razem z kodem pocztowym i numerem telefonu.
  Opłata za przesyłkę pobierana jest przy odbiorze i ustalana według cennika firmy Servisco.
  Przesyłki dostarczane są w ciągu dziesięciu dni roboczych.
  Osobom, które nie spełniają powyższych warunków lub prześlą niedokładnie wypełnione wnioski wizowe, niekompletne bądź nieodpowiednie dokumenty, przesyłka zostanie odesłana na ich koszt, bez rozpatrzenia.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, słowna odpowiedź.

  Odmowa wydania wizy.
  Artykuł 214(b) amerykańskiej Ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act) stanowi, że każda osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną jest uważana za potencjalnego imigranta, do czasu, aż przekona konsula, że nim nie jest.
  Większość osób, którym odmówiono wydania wizy, nie była w stanie spełnić tego wymagania.
  Każdy może ponownie ubiegać się o wizę w terminie późniejszym, zgodnie z opisaną tu procedurą.
  Na ogół jednak zaleca się, aby osoby którym odmówiono wydania wizy odczekały rok, zanim złożą nowy wniosek, chyba, że zaszła istotna zmiana w ich sytuacji lub mają inny ważny powód, aby ubiegać się o wizę wcześniej.

  RODZAJE WIZ I WYMAGANIA.
  Wizy służbowe.
  Osoby planujące wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych, tj. na spotkania naukowe lub biznesowe, konferencje, sympozja lub szkolenia muszą ustalić termin swojego spotkania z konsulem i stawić się na nie.
  Aby ubiegać się o wizę typu "business" należy zgromadzić dokumenty wymienione w rozdziale Podstawowe dokumenty i fotografie oraz:
  a) zaproszenie na papierze firmowym właściwej instytucji w Stanach Zjednoczonych;
  b) pismo z polskiej firmy delegującej na wyjazd, w którym podane będą: stanowisko, staż pracy, wysokość wynagrodzenia oraz cel wizyty w USA osoby ubiegającej się o wizę;
  c) dokumenty na temat polskiej firmy delegującej:
  - kserokopie regonu, wyciągu z rejestru handlowego bądź zezwolenia na działalność gospodarczą;
  - kserokopię ostatniej deklaracji do ZUS wykazującej ilość zatrudnionych osób wraz z kserokopią przelewu na ZUS za ten miesiąc oraz
  - kserokopie przelewów podatkowych (VAT i dochodowy) firmy z ostatnich trzech miesięcy.
  Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę delegowana jest przez firmę o kapitale wyłącznie zagranicznym, wystarczy przedstawić tylko kserokopie regonu i wyciągu z rejestru handlowego.

  Dziennikarze udający się do USA służbowo muszą umówić się i przyjść na spotkanie z konsulem, na które przynoszą pisemne zlecenie od pracodawcy na produkcję materiałów o charakterze kulturalnym lub informacyjnym, dokładnie opisujące na czym będzie polegać ich praca w Stanach Zjednoczonych.
  Zrealizowane materiały mogą być wykorzystane wyłącznie poza terytorium USA i tylko w celach informacyjnych lub kulturalnych (a nie komercyjnych czy reklamowych).
  Wraz z dokumentami opisanymi w rozdziale Podstawowe dokumenty i fotografie należy przedstawić legitymacje prasowe lub dziennikarskie i ewentualne akredytacje.

  Osoby planujące uczestnictwo w konferencji naukowej bądź wizytę w amerykańskiej uczelni lub instytucji naukowej, oprócz dokumentów opisanych w rozdziale Podstawowe dokumenty i fotografie, muszą dostarczyć:
  - zaproszenie na papierze firmowym amerykańskiej instytucji zapraszającej lub pisemne potwierdzenie uczestnictwa w konferencji bądź sympozjum,
  - pismo z polskiej naukowej instytucji delegującej (np. uniwersytetu, instytutu badawczego itp.), w którym podane będą: stanowisko, staż pracy, wysokość zarobków oraz cel wizyty w USA osoby wyjeżdżającej.
  Należy również przynieść poprzednie paszporty do wglądu.

  Wizy studenckie (typu F i M).
  Osoby ubiegające się o wizę studencką typu F muszą umówić się i przyjść na spotkanie z konsulem we właściwej sekcji konsularnej.
  Wraz z dokumentami wymienionymi w rozdziale "Podstawowe dokumenty i fotografie" muszą one przedstawić formularz I-20, wypełniony i zatwierdzony przez szkołę lub uczelnię w USA oraz podpisany przez siebie.
  Zanim będzie można rozpatrzeć wniosek o wizę F lub M, amerykańska uczelnia lub szkoła musi potwierdzić przyjęcie osoby ubiegającej się o wizę poprzez wprowadzenie danych zawartych w formularzu I-20 do systemu ISEAS w Departamencie Stanu.
  Każdy, kto ubiega się o wizę F lub M musi udowodnić, że istnieją wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów jego nauki w USA.

  Wizy typu J.
  Wszystkie osoby ubiegające się o wizę typu "J" muszą się umówić i stawić na spotkanie z konsulem, któremu przedstawią dokumenty opisane w rozdziale "Podstawowe dokumenty i fotografie" wraz z formularzem DS-2019 (poprzednio IAP-66) wypełnionym i zatwierdzonym przez amerykańską instytucję zapraszającą oraz podpisanym przez osobę ubiegającą się o wizę.
  Zanim będzie można rozpatrzyć wniosek o wizę J, amerykańska instytucja zapraszająca musi potwierdzić wystawienie wspomnianego formularza poprzez wprowadzenie danych w nim zawartych do systemu SEVIS w Departamencie Stanu.
  Osoby sponsorowane przez Departament Stanu USA (np. stypendyści programu Fulbrighta) nie muszą wnosić opłaty wizowej!
  Współmałżonkowie i pozostające w stanie wolnym dzieci do 21. roku życia towarzyszące posiadaczowi wizy J-1
  mogą ubiegać się o wizę J-2.
  W tym celu, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale "Podstawowe dokumenty i fotografie" należy dostarczyć ważny formularz DS-2019 (poprzednio IAP-66) wraz z "dependent certificate" - zaświadczeniem wystawionym na papierze firmowym instytucji sponsorującej, w którym podane są dane osobowe oraz stopień pokrewieństwa członków rodziny posiadacza wizy J-1.
  Paszporty osób, które otrzymały wizę J, wydawane są razem z zamkniętą kopertą, w której znajduje się formularz DS-2019.
  Koperty tej nie wolno otwierać, ponieważ musi być ona w nienaruszonym stanie wręczona urzędnikowi imigracyjnemu na granicy Stanów Zjednoczonych razem z paszportem z wizą.

  Wiza umożliwiająca podjęcie leczenia w USA.
  Osoby, które ubiegają się o wizę w celu podjęcia lub kontynuowania leczenia w Stanach Zjednoczonych muszą przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale Podstawowe dokumenty i fotografie oraz:
  1. Pismo od lekarza informujące o rodzaju schorzenia oraz o możliwościach leczenia w Polsce.
  2. Pismo od lekarza, posiadającego amerykańską licencję lekarską, wystawione na papierze firmowym i zawierające:
  - opis stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wizę sporządzony na podstawie dokumentów przesłanych z Polski,
  - opis wymaganego leczenia,
  - wysokość kosztów leczenia (najwyższych przewidywanych),
  - planowany czas leczenia (najdłuższy przewidywany),
  - nazwisko osoby pokrywającej koszty leczenia i utrzymania,
  - opis powiązań lekarza ze szpitalem lub kliniką, w której ma być prowadzone leczenie,
  - planowany okres leczenia szpitalnego oraz planowany okres rekonwalescencji poza szpitalem.
  Jeśli koszty leczenia ponosi osoba zamieszkała w USA należy przedstawić wyciągi ze stanu jej kont bankowych z ostatnich sześciu miesięcy.
  Zaświadczenia z banku o posiadaniu konta nie są wystarczające.
  Jeśli koszty leczenia ponosi osoba ubiegająca się o wizę, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające źródła finansowania w Polsce.
  Wspomniane wyżej pismo od lekarza amerykańskiego musi być przesłane faksem bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych do Sekcji Wiz Nieimigracyjnych w Warszawie pod numer: 011 48 22 504 25 32 lub do Konsulatu Generalnego w Krakowie pod numer: 011 48 12 424 51 03.
  Przed wizytą w konsulacie należy telefonicznie potwierdzić otrzymanie faksu. Numer telefonu w Warszawie: (22) 504 20 00, numer telefonu w Krakowie (12) 424 51 03.
  Pozostałe wymienione wyżej dokumenty należy przynieść ze sobą na rozmowę z konsulem, jednak samo ich dostarczenie nie gwarantuje otrzymania wizy.
  Każdy, kto ubiega się o wizę nieimigracyjną (w tym także osoby wyjeżdżające na leczenie) musi udowodnić, że nie jest potencjalnym imigrantem.

  Wyjazd do USA w związku chorobą lub śmiercią członka najbliższej rodziny.
  Osoby ubiegające się o wizę w związku z chorobą lub śmiercią członka najbliższej rodziny, który przebywa lub zmarł w Stanach Zjednoczonych, mogą zgłosić się na spotkanie z konsulem do właściwej sekcji konsularnej bez wcześniejszego ustalania terminu.
  Zanim jednak to nastąpi, lekarz lub szpital opiekujący się chorym w USA musi wysłać faksem sporządzony na papierze firmowym opis aktualnego stanu zdrowia chorego.
  W przypadku śmierci, szpital lub zakład pogrzebowy muszą przesłać faksem akt zgonu.
  Wymienione dokumenty należy wysłać odpowiednio do Sekcji Wiz Nieimigracyjnych w Warszawie pod numer 011 48 22 504 2532 lub do Konsulatu Generalnego w Krakowie pod numer: 011 48 12 424 5103.
  Przed wizytą w konsulacie należy telefonicznie potwierdzić otrzymanie faksu.
  Numer telefonu w Warszawie: (22) 504 20 00, numer telefonu w Krakowie (12) 424 51 03.
  O wizę w związku chorobą lub śmiercią osoby przebywającej w USA mogą ubiegać się jedynie jej najbliżsi krewni, to znaczy: matka, ojciec, syn, córka, brat, siostra.
  Nadesłanie listu od lekarza ze Stanów Zjednoczonych lub aktu zgonu nie gwarantuje wydania wizy.
  Każdy, kto ubiega się o wizę nieimigracyjną musi udowodnić, że nie jest potencjalnym emigrantem.

  opr. 01 sierpnia 2003 r.